Työnohjausta, coachingia vai debriefingia?

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on prosessimainen ja tavoitteellinen oppimisprosessi, joka voi kestää yksittäisistä tapaamiskerroista usean vuoden prosesseihin. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä asiakkaan kokonaisvaltaista työnhallintaa ja tukea työhön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Coaching on lyhyemmin toteutettava, usein 1-5 kertaa tai pidempään kestävä intensiivisemmin toteutuva tavoitteeseen pyrkivä kehitysprosessi. Coachingissa tähdätään saavuttamaan valmennettavan kannalta tärkeät yksittäisesti määritellyt tavoitteet. Kriisityönohjaus on oma lajinsa. Tällä työnohjausmenetelmällä on mahdollista reagoida nopeasti työssä eteen tulleeseen asiaan, joka voi pidemmän päälle uhata työn menestyksekästä toteuttamista tai työryhmän keskinäistä yhteistyötä. Debriefing toimii akuuttien ja psykologisesti erittäin kuormittavien tilanteiden purkamiseen. Löydät lisää tietoa purkumenetelmästä alempana tällä sivulla.   

Ratkaisukeskeinen työnohjaus / valmentaminen

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tähtää työhön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen ja kypsempien tarkastelutapojen oivaltamiseen / oppimiseen. Työnohjauksen keskiössä on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden ja mielen tarkastelu ja niiden uudelleen jäsentely.

Työskentely lähtee aina asiakkaan autenttisesta tarpeesta ja tavoitteista, ja niiden perusteella tilanteeseen sovellettavista työskentelytavoista.

Coaching -prosessi

Coaching -prosessi on tavanomaiseen työnohjausprosessiin verrattuna dynaamisempaa, aikataulutetumpaa – ja usein myös lyhytkestoisempaa. Valmennuksessa vuorovaikutus on dynaamista ja konkreettinen tavoitteellisuus korostuvat. Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coaching ollessa sisällöllisesti lähellä toisiaan, ei niitä ole tarpeellista aina eritellä toisistaan – eikä toinen ole toista parempi menetelmä.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coachingin hyödyt

Yksilötasolla:

 • Osaamisen ja vahvuuksien vahvistuminen
 • Ongelmanratkaisukyvyn lisääntyminen
 • Johtamistyöhön liittyvien ajatusten ja asioiden selkiytyminen
 • Itsensä johtamisen taitojen kehittyminen
 • Sitoutumisen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

Ryhmä- ja yhteisötasolla:

 • Yhteistyökyvyn ja yhteishengen parantuminen
 • Tavoitteisiin ja toimintaan sitoutumisen kehittyminen
 • Toimintakulttuurin kehittyminen 
 • Riitatilanteiden vähentyminen
 • Tuottavuuden ja laadun parantuminen

Debriefing

Debriefing on menetelmä, joka tähtää akuutisti tapahtuneen äkillisen ja psykologisesti kuormittavan tapahtuman purkamiseen ryhmässä tai yksilöllisesti koulutetun debriefing-ammattilaisen johdolla.

Debriefing-menetelmän avulla voidaan tukea ihmisen luonnollista kykyä palautua psykologisesti voimakkaasta ja äkillisesti kuormittaneesta tilanteesta ennalleen. Menetelmää voidaan soveltaa ryhmämuotoisesti tai yksilöllisesti.

Keskeistä on, että yksilöllisesti ja ryhmässä kollektiiviset faktat, ajatukset, tunteet ja näistä seuraavat voimakkaat oletukset eivät pääse integroitumaan toisiinsa ja vaikeuttamaan kokemuksesta toipumista. Debriefing-tapaamisessa

 • saavutetaan käsitys faktoista mitä on tapahtunut
 • kuullaan jokaisen kokemus ja käsitys tapahtuneesta
 • käydään läpi mitä tilanteen jälkeen on odotettavissa
 • mietitään keinoja tukea omaa palautumista tilanteesta
 • tarvittaessa autetaan yksilöitä saamaan jatkohoitoa kokemukseensa

Ottamalla yhteyttä matalalla kynnyksellä voimme pohtia jo puhelimitse vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi.

Kokemuksia yhteistyöstä Mielen Mahdollisuudet Oy:n kanssa

Palaute usean organisaation välisen hanketyöskentelyn ryhmätyönohjauksesta

”Ryhmätyönohjaus on edistänyt hankkeen tavoitteisiin pääsemistä lisäämällä eri organisaatioiden välistä keskustelua ja saman asian äärellä olevien, mutta arjen työssä eri toimintakulttuureissa olevien työntekijöiden yhteisymmärrystä yhteisistä tehtävistä, tavoitteista ja toimintatavoista. Työnohjaaja on luonut työnohjausryhmään positiivisen ja turvallisen ilmapiiriin, mikä on ohjannut moniäänisen foorumin yhteisen työn äärelle ja yhteistyön kehittymiselle, kooten aina lopuksi yhteen olennaiset asiat. Tämä osaltaan edistää hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja yhteistyön juurtumista käytäntöön myös hankkeen jälkeen. Työnohjaajan toimintatavat ovat hankkeen tavoitteita jäsentäviä ja edistäviä ja yhteistyö mutkatonta.  Voin lämpimästi suositella Matti Vainiokangasta työryhmien työnohjaajaksi.”

Hankepäällikkö Marena Kukkonen, Suomen Mielenterveys ry (MIELI) 6/2022

Palaute esihenkilön coachingprosessista

”Olen saanut lisää työkaluja tiimin johtamiseen mutta ennen kaikkea itsensä johtamiseen. Olen myös saanut hyvää ohjausta stressin sietämiseen, hallintaan sekä työskentelyyn paineen alaisuudessa. Voin ehdottomasti suositella Mattia työnohjaajaksi / valmentajaksi.”

Kaupan alan esihenkilö 3/2022

Palaute yksilö- ja ryhmätyönohjausprosessista

”Matti on työnohjaajana luotettava, rauhallinen, kuunteleva, ymmärtäväinen, empaattinen, osaa tarttua oikeisiin ajatuksiin, vaikka niitä ei itse osaisikaan tuoda sanoin esille. Ryhmänohjaustilanteissa Matti on lempeän jämäkkä ja palauttelee ryhmän tarvittaessa takaisin työnohjausprosessin kannalta keskeisiin aiheisiin.”

Yrittäjä 4/2022

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä