Työnohjausta tai coachingia – Mielen mahdollisuuksia hyödyntäen

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on prosessimainen ja tavoitteellinen oppimisprosessi, joka kestää usein puolesta vuodesta 2-3 vuoteen. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä asiakkaan kokonaisvaltaista työnhallintaa ja tukea työhön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Coaching on lyhyemmin toteutettava, usein 1-5 kertaa intensiivisemmin toteutuva tavoitteellinen prosessi. Coachingissa tähdätään saavuttamaan valmennettavan kannalta tärkeät yksittäisesti määritellyt tavoitteet. 

Ratkaisukeskeinen työnohjaus / valmentaminen

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tähtää työhön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen ja kypsempien tarkastelutapojen oivaltamiseen / oppimiseen. Työnohjauksen keskiössä on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden ja mielen tarkastelu ja niiden uudelleen jäsentely.

Työskentely lähtee aina asiakkaan autenttisesta tarpeesta ja tavoitteista, ja niiden perusteella tilanteeseen sovellettavista työskentelytavoista.

Coaching -prosessi

Coaching -prosessi on tavanomaiseen työnohjausprosessiin verrattuna dynaamisempaa, aikataulutetumpaa – ja usein myös lyhytkestoisempaa. Valmennuksessa vuorovaikutus on dynaamista ja konkreettinen tavoitteellisuus korostuvat. Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coaching ollessa sisällöllisesti lähellä toisiaan, ei niitä ole tarpeellista aina eritellä toisistaan – eikä toinen ole toista parempi menetelmä.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen ja coachingin hyödyt

Yksilötasolla:

  • Osaamisen ja vahvuuksien vahvistuminen
  • Ongelmanratkaisukyvyn lisääntyminen
  • Johtamistyöhön liittyvien ajatusten ja asioiden selkiytyminen
  • Itsensä johtamisen taitojen kehittyminen
  • Sitoutumisen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

Ryhmä- ja yhteisötasolla:

  • Yhteistyökyvyn ja yhteishengen parantuminen
  • Tavoitteisiin ja toimintaan sitoutumisen kehittyminen
  • Toimintakulttuurin kehittyminen 
  • Riitatilanteiden vähentyminen
  • Tuottavuuden ja laadun parantuminen

Ketkä työnohjausta/ coachingia käyttävät?

Perinteisesti työnohjausta / coachingia on hyödynnetty psykososiaalisesti kuormittavissa ammateissa sekä esihenkilö- ja johtamistyössä. Viime vuosina työnohjauksen ja coachingin hyödyntäminen lisääntynyt kaikilla muillakin aloilla joissa on havaittu vuorovaikutus- ja inhimillisiin tekijöihin satsaamisen olevan työn tuottavuuden kannalta vaikuttavaa.

Yhteisenä nimittäjänä on halu lisätä työprosessien toimivuutta ja työhyvinvointia vaikeissakin tilanteissa sekä kehittää omaa toimintaa ja lisätä onnistumisen mahdollisuuksia omassa työssään.

 

Palaute yksilö- ja ryhmätyönohjausprosessista

”Matti on työnohjaajana luotettava, rauhallinen, kuunteleva, ymmärtäväinen, empaattinen, osaa tarttua oikeisiin ajatuksiin, vaikka niitä ei itse osaisikaan tuoda sanoin esille. Ryhmänohjaustilanteissa Matti on lempeän jämäkkä ja palauttelee ryhmän tarvittaessa takaisin työnohjausprosessin kannalta keskeisiin aiheisiin.”

Yrittäjä 4/2022

Palaute esihenkilön coachingprosessista

”Olen saanut lisää työkaluja tiimin johtamiseen mutta ennen kaikkea itsensä johtamiseen. Olen myös saanut hyvää ohjausta stressin sietämiseen, hallintaan sekä työskentelyyn paineen alaisuudessa. Voin ehdottomasti suositella Mattia työnohjaajaksi / valmentajaksi.”

Kaupan alan esihenkilö 3/2022

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä