Työyhteisösovittelu

Työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Miksi työyhteisösovittelua?

Työyhteisösovittelulla voidaan vaikuttaa myönteisesti työyhteisön yhteistyön sujumiseen, ilmapiiriin ja sairauspoissaolojen määrään. Sairauspoissaolopäivän hinnaksi määritellään yleisesti 300 €. Jos poissaolojen määrä on 100 hengen organisaatiossa keskimäärin 10 päivää, on vuosittaiset kustannukset vuodessa 300 000 €. Jo yhden päivän vähennys sairauspoissaoloihin tuottaa 30 000 € vuosittaisen säästön. Yhteiskunnallisesti noin 50-vuotiaan ja 2000 € kuukausipalkalla olevan henkilön ennenaikainen sairaseläke tulee maksamaan noin 110 000 € ylimääräistä.

Yhdysvaltalaisen tutkija Clive Lewisin mukaan eri organisaatioiden ylin, keskijohto ja lähiesihenkilöt käyttivät 24 % työajastaan konfliktien selvittelyyn (Lewis C. 2009. The definitive guide to Workplace Mediation & Managing conflict at work. RoperPenberthy Publishing Ltd, 2009:63). Viitaten edelliseen viidentoista vuoden takaiseen tutkimusaineisoon työ on vuonna 2022 yhä lisääntyvästi eri tavoin yhteistyöhön tähtäävää tiimityöskentelyä. Tutkimusten mukaan lisääntynyt yhteistyön vuorovaikutuksen velvoite lisäävät myös ihmissuhdekonfliktien määrän riskiä työpaikoilla. Kun työyhteisössä kuohuu, voidaan työyhteisösovittelun avulla vaikuttaa onnistuneesti ja kestävästi ristiriitatilanteisiin ja vuorovaikutuksen haasteisiin.

Mitä työyhteisösovittelu on?

Suomen sovittelufoorumin (SSF) mukaan “sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.”

Miten työyhteisösovittelu toimii?

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu tarjoaa tutkitusti toimivan menettelytavan ihmisten välisten konfliktien rohkeaan ja rakentavaan selvittämiseen. 

Sovittelussa ei etsitä syyllistä eikä ehdotonta totuutta. Sovittelussa otetaan huomioon osapuolten taustat ja niiden vaikutus menettelyyn. Sovitteluprosessin alussa sovittelija kertoo miksi, miten ja mitä sovittelussa on tarkoitus käsitellä sekä omasta fasilitaattorin roolistaan. Sovittelija tapaa aluksi eri osapuolia erillistapaamisissa. Yhteistapaamisessa sovittelija pyrkii osapuolten ja sovitteluun mahdollisesti osallistuvien muiden henkilöiden välisellä vuoropuhelulla luomaan luottamusta sekä rakentamaan siltaa osapuolten välille niin, että he ymmärtävät, että konflikti on yhteinen ja vain yhdessä ratkaistavissa. Hyvä sovittelija on rauhallinen, antaa muiden puhua ja pysyy itse vaiti, tarvittaessa tulkitsee osapuolten lausumia, tekee yhteenvedon sekä tarkkailee myös omaa käyttäytymistään. Onnistuneen sovitteluprosessin tuloksena osapuolet oppivat ja voimaantuvat kokemuksestaan ja pystyvät jatkossa toimimaan itsenäisemmin ja pitämään paremmin puoliaan, tuomaan paremmin mielipiteensä esille, sekä ymmärtämään paremmin omaa käyttäytymistään ja toisten käyttäytymistä.

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä sovitteluprosessin tavoitteista, hyödyistä, sisällöstä ja etenemisestä ilman erillistä maksua

Autan mielelläni sinua pääsemään eteenpäin tilanteessa antamalla lisätietoa ja “keskustelusparrausta” mitä eri mahdollisuuksia hyödyntäen tilanteeseen voisi hakea kehitystä.

Työyhteisösovittelun hinta määräytyy riippuen asian laajuudesta ja ajallisesta prosessista.

Työnohjauksen ohella työskentelen myös sovittelutyössä. Syvennän osaamistani ratkaisukeskeiseksi työyhteisösovittelijaksi valmistuen toukokuussa 2023 Oulun yliopiston työyhteisösovittelijan koulutuksesta.

Ota yhteyttä