Työyhteisösovittelu kannattaa hyödyntää

Jos työyhteisössä kuohuu, työyhteisösovittelun avulla on mahdollista purkaa vaikuttavasti ja kestävällä tavalla henkilöriitatilanteita ja vuorovaikutuksen haasteita. 

Työyhteisösovittelulla voidaan vaikuttaa myönteisesti työyhteisön yhteistyön sujumisen, ilmapiiriin parantumisen ja yhteisön oppimiseen. 

Riitatilanteet voivat jatkuessaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja heijastua lopulta koko työyhteisön kykyyn toimia yhdessä, hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin tuottavuuden laskusta puhumattakaan. Sairauspoissaolopäivän hinta on tällä hetkellä keskimäärin 370 euroa/päivä (Ek 2021). 

Miksi työyhteisösovittelua?

Tänä päivänä työelämä edellyttää tekijältään yhä enemmän keskinäiseen yhteistyöhön ja toimivaan vuorovaikutukseen perustuvaa tiimityöskentelyä. Työhön sisäänkirjoitettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen vaade lisää kuitenkin myös konfliktien riskiä. Organisaatioiden ylin, keskijohto ja lähiesihenkilöt saattavat tutkimusten mukaan käyttää yli 20 % työajastaan erilaisten konfliktien selvittelyyn (mm. Lewis C. 2009).

Työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:n mukaan työnantajalla velvoitteita tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

Mitä työyhteisösovittelu on?

Suomen sovittelufoorumin (SSF) mukaan “sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen.

Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.”

Onko työyhteisösovittelulla vaikuttavuutta?

Palautetta työyhteisösovittelun toimivuudesta 

”Sovittelun kautta työntekijät pääsivät käsittelemään keskinäisen konfliktinsa rauhassa ja ratkaisukeskeisesti. Käytännössä sovittelun tukemana asianosaiset työntekijät palasivat pitkiltä sairaslomilta takaisin työn arkeen. Kuormittavasta ja hyvin haastavana näyttäytyneestä tilanteesta on päästy yli ja yhteinen arki jatkuu. Asian käsittely on lisännyt työhyvinvointia koko työyhteisössä. Matin tapa toimia oli empaattinen, tasapuolinen ja asianosaisia kunnioittava.

Sote-alan esihenkilö 3/2023

Kysy tarvittaessa lisää

Autan mielelläni teitä eteenpäin vaikeissa tilanteessa. Voit pyytää “keskustelusparrausta” mitä eri mahdollisuuksia tilanteessa voisi olla sovittelun rinnalla.

Varsinaisen sovitteluprosessin hinta määräytyy asian laajuudesta ja ajallisesta kestosta riippuen.

Syvennän parhaillaan osaamistani ratkaisukeskeisessä työyhteisösovittelijakoulutuksessa Oulun yliopistossa (valm. 5/2023).

Ota yhteyttä